YIN/YANG: An East-West Dialogue (21.03.-29.04.2018)